Regulamin serwisu

Data ostatniej aktualizacji: 10 lipca 2014 r.
Niniejsze Oświadczenie dotyczące praw i obowiązków („Oświadczenie” lub „Regulamin”) stanowi regulamin, który określa stosunki pomiędzy serwisem a użytkownikami oraz wszystkimi innymi osobami korzystającymi z serwisu diff-anime. Korzystając z serwisu diff-anime lub uzyskując dostęp do niego, użytkownik akceptuje niniejsze Oświadczenie wraz z ewentualnymi zmianami.
 1. Postanowienia ogólne
  1. Nazwa użytkownika (nie dotyczy stron współpracujących z diff-anime) nie może zawierać reklamy innego serwisu.
  2. Avatar nie może zawierać reklamy innego serwisu (nie dotyczy stron współpracujących z diff-anime).
  3. Avatar nie może zawierać treści wulgarnych lub pornograficznych.
  4. Ranga nadawana użytkownikowi (np. Uploader) nie zwalnia użytkownika z przestrzegania niniejszego Oświadczenia, w szczególności Rozdziału 5.
  5. Administracja zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika bez podania przyczyny
  6. Jeśli niniejszy regulamin nie reguluje jakiejkolwiek kwestii decyzję podejmuje administrator.
 2. Rejestracja i bezpieczeństwo konta
  1. W przypadku zablokowania konta, użytkownik nie ma prawa utworzyć kolejnego bez zezwolenia administracji.
  2. Użytkownik nie ma prawa posiadania więcej niż jednego konta.
  3. Zabronione jest udostępnianie swojego hasła, zezwalanie innym na uzyskanie dostępu do własnego konta oraz wykonywanie innych czynności, które mogą spowodować spadek poziomu bezpieczeństwa konta.
  4. Zabronione jest przekazywanie swojego konta innej osobie bez wcześniejszego uzyskania zezwolenia administracji.
 3. Bezpieczeństwo
  1. Administracja dołoży wszelkich starań, aby serwis diff-anime był bezpieczny, ale nie może udzielić takiej gwarancji.
  2. Zabronione jest publikowanie nieautoryzowanych komunikatów komercyjnych (np. spamu).
  3. Zabronione jest prowadzenie w serwisie nielegalnego marketingu wielopoziomowego, np. piramid finansowych.
  4. Zabronione jest przesyłanie wirusów i złośliwego kodu innego rodzaju.
  5. Zabronione jest wyłudzanie danych logowania oraz uzyskiwanie dostępu do konta należącego do innej osoby.
  6. Niedozwolone jest atakowanie, zastraszanie i nękanie innych użytkowników.
  7. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminujących.
  8. Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek czynności, które mogłyby wyłączyć, przeciążyć lub ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie serwisu oraz jego wyglądu, takich jak atak powodujący zablokowanie obsługi, ingerowanie w sposób wyświetlania strony lub inne funkcje serwisu.
  9. Zabronione jest ułatwianie naruszania niniejszego Oświadczenia i naszych zasad, a także podżeganie do takiego postępowania.
 4. Ochrona praw innych osób
  1. W przypadku zbierania informacji od użytkowników, niezbędne jest: uzyskanie ich zgody, wyraźne poinformowanie, że to użytkownik (a nie serwis diff-anime) zbiera dane, oraz opublikowanie zasad ochrony prywatności zawierających omówienie zbieranych informacji oraz sposobu ich wykorzystania.
  2. Zabronione jest publikowanie dowodów tożsamości innych osób i poufnych informacji o charakterze finansowym.
 5. Treści
  1. Niedozwolone jest tworzenie i obsługa aplikacji zawierających treści związane z alkoholem, matrymonialnych lub innych przeznaczonych dla osób dorosłych (dotyczy także reklam) bez zastosowania odpowiednich ograniczeń wiekowych.
  2. Jedynym miejscem, w którym dozwolone jest publikowanie linków do stron, które nie są naszymi partnerami, jest panel "O mnie" w profilu użytkownika.
  3. Niedozwolone jest publikowanie treści, które: promują nienawiść, zawierają groźby lub pornografię, nawołują do przemocy lub zawierają elementy nagości, a także drastyczną i lub nieuzasadnioną przemoc.
  4. Użytkownik zgadza się nie zamieszczać ani nie przesyłać treści, których posiadanie jest dla użytkownika nielegalne w kraju, którego jest rezydentem, lub których wykorzystywanie bądź posiadanie przez diff-anime w związku ze świadczeniem Usług jest nielegalne.
  5. Użytkownik zobowiązuje się, że treści nadsyłane przez niego nie będą zawierać żadnych materiałów będących przedmiotem praw majątkowych osób trzecich (w tym praw ochrony prywatności i praw do kontroli wykorzystania wizerunku), chyba że użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od prawowitego właściciela lub uprawnienie przysługujące z innego tytułu na zamieszczenie przedmiotowego materiału.
  6. Zabronione jest publikowania informacji, które wyjawiają szczegóły dotyczące rozwiązania kluczowych dla danego utworu napięcia dramatycznego czy pomysłu na którym oparty jest utwór i odbierać widzowi przyjemność z jego oglądania lub czytania (Spoilerów).
  7. W momencie powzięcia wiadomości o każdym potencjalnym naruszeniu niniejszych Warunków diff-anime zastrzega sobie prawo (choć na diff-anime nie będzie spoczywał obowiązek), swobodnego i nie obwarowanego koniecznością uprzedniego zawiadomienia, decydowania, czy treści spełniają wymagania stawiane w niniejszych Warunkach zgłaszanym treściom oraz może usunąć treści i/lub uniemożliwić użytkownikowi zamieszczanie treści naruszających niniejsze Warunki.
  8. Administracja zastrzega sobie prawo usunięcia komentarza bez podania przyczyn. W szczególności, usuwane będą komentarze naruszające niniejszy Regulamin i/lub nie dotyczące utworu, przy którym zostały zamieszczone.
  9. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje, że korzystając z Usług, może być narażony na treści, które będą nieścisłe, obraźliwe, nieprzyzwoite lub które użytkownik uzna za niedopuszczalne z innych względów. Użytkownik zgadza się zrzec i niniejszym zrzeka się praw i środków prawnych przysługujących mu wobec diff-anime na mocy przepisów prawa i zasad słuszności w odniesieniu do takich treści.
  10. Zabrania się użytkownikowi pisania całej treści komentarza lub jego znacznej cześci wielkimi literami.
  11. Zabrania się stosowania czcionek innych niż te, które domyślnie występują na stronie. Treści zapisane czcionkami zostaną natychmiastowo usunięte, a ich autor zostanie o tym poinformowany.
  12. Szczegółowy opis postępowania w przypadku zamieszczenia przez użytkownika nieregulaminowego komentarza znajduje się na forum.